Trước đó, ngày 20/6/2016, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỷ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) có Báo cáo “Giám định thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Sông Đốc…”; qua phân tích đánh giá tình hình thực hiện; Liên hiệp hội kiến nghị một số vấn đề và được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành và địa phương tiếp thu với tinh thần như sau:

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Khu đô thị Sông Đốc (chung cho Khu đô thị Năm Căn). Tổ chức rà soát, kiểm tra Đồ án quy hoạch chung đô thị Sông Đốc đảm bảo chặt chẽ, chính xác, phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan về chất lượng Đồ án và chậm bàn giao hồ sơ cho huyện Trần Văn Thời.

Khai thác hải sản – thế mạnh Sông Đốc

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu việc mời gọi đầu tư, huy động nguồn lực để khai thác tiềm năng lợi thế của đô thị Sông Đốc.

- Giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính xem xét đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh việc bổ sung ngân sách, nhân sự cho thị trấn Sông Đốc.

- Các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện các kiến nghị của Liên hiệp Hội đúng theo quy định.

- Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là ngày 29/7/2016.

Sự chỉ đạo này vừa thể hiện tính kỳ quyết, kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh, vừa thể hiện hiệu ích của công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội./.

Hương Đức