Dự và chỉ đạo có ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, ông Nguyễn Kiên Cường, Phó Chủ tịch Hội đông nhân dân tỉnh; đại diện Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi, các Viện, Trung tâm liên quan; các sở ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tại đầu cầu các huyện và thành phố Cà Mau có lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các phòng ban liên quan.

Hội nghị nghe báo cáo Dự thảo Đề án Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững nghề nuôi tôm tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nêu trên trong năm 2017; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện, đề xuất điều chỉnh một số ngành hàng chủ lực và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014 - 2020.

Đề án phát triển tôm, xác định đến năm 2020 đạt sản lượng 170.000 tấn tôm, chế biến xuất khẩu đạt 2 tỉ USD, tăng 12,6%/năm; năm 2030 đạt sản lượng tôm 280.000 tấn, chế biến xuất khẩu đạt 3 tỉ USD, tăng 17,85% so giai đoạn trước. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, qua thực hiện 2 năm nhận thấy Đảng bộ và nhân dân rất quan tâm, sự chuyển biến bước đầu của người sản xuất khai thác thế mạnh về đất đai, lao động... tạo ra sản phẩm theo yêu cầu thị trường, tạo được giá trị gia tăng tốt; các nhân tố cần thiết có phát triển mới song vẫn còn thấp so nhu cầu. Để đạt những mục tiêu đặt ra, hội nghị đánh giá sâu những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp thực từng mục tiêu.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân nhiều vấn đề. Trong đó nên cân nhắc các chỉ tiêu sao có tính phấn đấu, tính khoa học và thực tiễn. Phải xác định thật cụ thể phát triển cây gì, con gì, ở đâu, quy mô nào, lộ trình ra sao; ngoài sản phẩm chủ lực của tỉnh, còn sản phẩm đặc trưng từng địa phương. Về tôm không chỉ quan tâm về sản lượng, chỉ tiêu kim ngạch mà rất quan trọng là giá trị tăng thêm, cải thiện đời sống của người sản xuất. Cơ cấu các loại hình sản xuất tôm phù hợp để khai thác thế mạnh của từng vùng; áp dụng mạnh mẽ kỹ thuật; tổ chức liên kết; tổ chức lại sản xuất; đầu tư kết cấu hạ tầng hợp lý; bằng nhiều hình thức tháo gỡ vốn cho người dân có yêu cầu và sản xuất hiệu quả; nhân rộng các mô hình hiệu quả kinh tế cao; có giải pháp giảm chi phí sản xuất, trước hết là chi phí đầu vào… 

V&B