Được sự cho phép của UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thành lập Hội đồng Giám định “Vấn đề bình đẳng giới ở tỉnh Cà Mau – Thực trạng và giải pháp”, nhằm đánh giá việc triển khai, quán triệt trong cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể và nhân dân về vấn đề bình đẳng giới, những nhận thức mới, tiến bộ trong từng cấp, từng ngành...; đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong thực hiện vấn đề bình đẳng giới, nêu những điển hình cụ thể, những cách làm hay, những chuyển biến mới tích cực trong từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đó, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những mô hình mới tiến bộ cần nhân rộng. Đồng thời, đi sâu rút ra nguyên nhân hạn chế, tồn tại về nhận thức, tập tục lạc hậu, cũng như những phát sinh mới tiêu cực do tác động của đời sống xã hội. Trên cơ sở đó đề xuất những chủ trương, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện vấn đề bình đẳng giới ngày càng tốt hơn. Hội đồng thực hiện giám định việc triển khai thực hiện vấn đề bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trong đó chọn đi sâu giám định một số ngành, cơ quan, đơn vị có tính chất đại diện trong tỉnh.

Sau Hội thảo, Hội đồng sẽ tổ chức làm việc với một số xã, huyện và Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; sau đó tổng hợp báo cáo của các thành viên Hội đồng. Dự kiến tổ chức Hội thảo kết thúc giám định vào giữa tháng 8 năm 2019./.

Văn Linh