Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi huyện phát động đến các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tham gia Hội thi, Cuộc thi với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Bên cạnh đó, Đài truyền thanh huyện đã tổ chức 30 lượt tuyên truyền trên song FM và Trạm Truyền thanh các xã, thị trấn, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện và các phương tiện truyền thông mạng của các cơ quan, đơn vị về Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhằm cổ vũ tinh thần mọi tầng lớp nhân dân tham gia.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động vẫn còn một số hạn chế như: Do thời điểm hiện nay vào cuối năm học, các em học sinh THPT đang tập trung vào ôn thi học kỳ II nên các em gặp khó khăn khi tham gia; cán bộ, công chức, viên chức do công việc nhiều, ít thời gian nghiên cứu, chưa có kinh phí ban đầu, nội dung tham gia có tính khoa học và tính thực tiễn chưa cao, chưa sâu; một bộ phận còn tâm lý e ngại tham gia do chưa có các kiến thức cần thiết về nghiên cứu khoa học, chưa thực sự mạnh dạn đầu tư, nghiên cứu các ý tưởng để đưa vào thực tế; một số ít thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm…

Trong thời gian tới Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi của huyện sẽ tập trung giao nhiệm vụ các tổ chức, cá nhân nghiên cứu sâu các nội dung thuộc thế mạnh về kinh tế chủ lực của huyện, phục vụ công tác quản lý,… nhằm  nâng cao hơn nữa chất lượng các giải pháp tham gia Hội thi, Cuộc thi ứng dụng thật sự có hiệu quả và đời sống, sản xuất của địa phương./.

Văn Linh