Hội thảo đã lắng nghe nhiều báo cáo tham luận đánh giá thực trạng và kết quả chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống trên lĩnh vực ngư – nông – lâm nghiệp, đề xuất những giải pháp. Thời gian qua, công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ đã tạo ra nhiều giống lúa, giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, xây dựng được nhiều luận cứ khoa học quan trọng phục vụ cho công tác tái cơ cấu kinh tế, quy hoạch ngành; nhiều tiến bộ kỹ thuật tiên tiến hiệu quả trong và ngoài nước cũng được tiếp nhận, chọn lọc và đưa vào ứng dụng thực tiễn ở địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc nhiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập: Chưa phát huy tối đa vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất; số nhiệm vụ triển khai nhiều, nhưng vẫn thiếu những kết quả mang tính đột phá, có giá trị hàm lượng khoa học cao; kết quả nghiên cứu chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu xã hội và thực tiễn đặt ra; thời tiết diễn biến phức tạp dẫn đến tình hình dịch bệnh trên diện rộng, khô hạn, xâm nhập mặn kéo dài...

Ảnh: Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đánh giá cao vai trò, thành tựu và đóng góp to lớn của khoa học và công nghệ đối với sản xuất ngư – nông – lâm nghiệp, ông cũng nhấn mạnh chủ đề của Hội thảo là giải pháp “đẩy mạnh” ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, vì vậy cần tập trung nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất. Cần đề xuất, nghiên cứu đổi mới cơ chế chính sách cho hoạt động khoa học và công nghệ, đề xuất những chính sách đặc thù cho những vùng có điều kiện đặc thù và cả phương thức nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật cho từng vùng cụ thể. Cần đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu kết quả nghiên cứu, ứng dụng, xây dựng các mô hình sản xuất đến tận cơ sở, phát huy tối đa vai trò của cán bộ kỹ thuật cơ sở.

Văn Thi