Tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau là Liên hiệp các Hội KH-KT quần chúng tỉnh Minh Hải, được công nhận và cho phép hoạt động theo Quyết định số 165/QĐ-UB ngày 4 tháng 12 năm 1990 của Chủ tịch UBND tỉnh Minh Hải.

Năm 1997, tỉnh Cà Mau được tái lập. Theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau tiếp tục được củng cố, phát triển. Là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH-CN có nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp rộng rãi đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh, nhằm phát huy tài năng, trí tuệ phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau là Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau đã trải qua 4 kỳ đại hội:

Đại hội lần thứ nhất (1999 – 2004), Ban Chấp hành có 26 thành viên, ông Phạm Hữu Liêm – Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường làm Chủ tịch; bà Trương Ngọc Tiếp – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm Phó Chủ tịch; ông Tô Thành Đồng làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

Đại hội lần thứ hai (2004 – 2009), Ban Chấp hành có 23 thành viên, ông Trần Phú Cường – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch; ông Trần Kim Chung – nguyên Phó Ban kinh tế Tỉnh uỷ làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký; ông Tô Thành Đồng làm Phó Chủ tịch; ông Trần Khắc Long – Trưởng phòng Khoa giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm Phó Chủ tịch.

Đại hội lần thứ ba (2009 – 2014) Ban Chấp hành có 35 thành viên, ông Dương Việt Thắng – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm Chủ tịch; ông Trần Kim Chung làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký; ông Phạm Văn Đức – nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Phó Chủ tịch; ông Trần Phú Cường – nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Phó Chủ tịch; ông Nguyễn Văn Thước làm Phó Chủ tịch.

Đại hội lần thứ tư (2014 – 2019) Ban Chấp hành có 30 thành viên, ông Dương Việt Thắng – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm Chủ tịch; ông Phạm Văn Đức – nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Phó Chủ tịch; ông Trần Phú Cường – nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Phó Chủ tịch; ông Võ Thanh Trà làm Tổng Thư ký.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau hoạt động theo Điều lệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế hoạt động ban hành theo từng nhiệm kỳ.

Bộ máy tổ chức gồm:

- Văn phòng.

- Ban Tư vấn - phản biện và hội viên.

- Ban Khoa học Công nghệ và thông tin phổ biến kiến thức.

- Đảng đoàn.

- Chi bộ.

- Công đoàn cơ sở.

Đến nay, tổ chức bộ máy của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau đã đi vào ổn định, các mặt hoạt động ngày càng được nâng lên góp phần đoàn kết, tập hợp và xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, số lượng và cơ cấu ngày càng được mở rộng, đóng góp cho yêu cầu phát triển đất nước nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng. Cùng với Đảng đoàn tham mưu cho Tỉnh ủy giữ mối quan hệ vững chắc giữa Đảng với trí thức, giữa trí thức với Đảng và Nhà nước. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau đã phát triển được 25 hội thành viên, hội viên liên kết với tổng số 11.593 hội viên.