Công tác chính trị, tư tưởng

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ các hội thành viên.

- Là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên hiệp Hội chú trọng công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thông qua các Hội thành viên và Hội viên liên kết. Tích cực tham gia các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau phát động.

Công tác cán bộ và xây dựng phát triển tổ chức Hội

- Thường trực Liên hiệp Hội có văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy bổ sung Ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp Hội tỉnh, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và được Thường trực Tỉnh ủy chấp thuận, theo đó ông Phạm Công – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được chỉ định là Ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp Hội.

- Thường trực Liên hiệp Hội tổ chức xét chọn 01 trí thức tiêu biểu đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam tôn vinh, theo đó ông Phạm Văn Đức – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Cà Mau được Liên hiệp Hội Việt Nam tôn vinh Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2019.

- Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị về hội quần chúng: Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, các hội thành viên và hội viên liên kết luôn tích cực trong vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng chính sách, thể chế về phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đội ngũ trí thức; thông tin, phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lao động sáng tạo trong nhân dân.

- Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, gửi về Liên hiệp Hội Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội đối với cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trân Tổ quốc, ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và tầng lớp nhân dân được nâng lên; hoạt động của Liên hiệp Hội và đội ngũ trí thức ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024

- Thường trực Liên hiệp Hội có văn bản trình UBND tỉnh về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 2096/UBND-KGVX ngày 28 tháng 3 năm 2019.

- Thường trực Liên hiệp Hội ban hành Kế hoạch số 119/KH-LHH ngày 13 tháng 5 năm 2019 về Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ban hành Quyết định số 123/QĐ-LHH ngày 14/5/2019 về việc thành lập Tiểu ban văn kiện Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hội khóa V; Quyết định số 124/QĐ-LHH ngày 14/5/2019 về việc thành lập Tiểu ban nhân sự Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hội khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Tiểu ban Văn kiện xây dựng đề cương chi tiết các văn kiện, hoàn thành nội dung báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2014 – 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2014 – 2019... gửi Ban Chấp hành Liên hiệp Hội đóng góp nội dung văn kiện nói trên để trình Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024; đề nghị một số Hội thành viên viết tham luận phục vụ Đại hội.

- Tiểu ban Nhân sự làm việc với một số sở, ngành chức năng chuẩn bị danh sách dự kiến nhân sự Ban Chấp hành và nhân sự lãnh đạo, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Chuẩn bị họp Ban Chấp hành Liên hiệp Hội thông qua văn kiện và nhân sự Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hội tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chấp hành thực hiện nhiệm vụ tổ chức Đại hội, dự kiến tổ chức Đại hội vào tháng 12/2019.

Công tác thông tin, phổ biến kiến thức

- Liên hiệp Hội tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội ngày càng hoạt động có hiệu quả, cung cấp các thông tin, kiến thức về khoa học kỹ thuật, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên, đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh; phổ biến các thành tựu khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trong tỉnh.

- Thường xuyên đổi mới công tác thông tin phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trên Trang thông tin điện tử Liên hiệp Hội, chất lượng thông tin ngày càng hiệu quả, thông tin nhanh, liên kết tốt với các trang thông tin của tỉnh cũng như các sở, ban, ngành; cập nhật thông tin kịp thời đáp ứng tốt nhu cầu bạn đọc. Trong năm 2019, Trang thông tin điện tử Liên hiệp Hội cập nhật 72 tin, bài, góp phần chuyển tải thông tin khoa học – kỹ thuật và ứng dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học vào thực tiễn.

Công tác Hội thảo khoa học

- Chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng, giải pháp triển khai, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học vào sản xuất và đời sống ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 – 2018”. Hội thảo nhằm đánh giá tình hình thực hiện triển khai, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học trong thời gian qua, tìm ra những ưu điểm, hạn chế, khó khăn trong việc triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả các đề tài, dự án khoa học trong sản xuất và đời sống. Trên cơ sở đó, đưa ra phương hướng, giải pháp và những đề xuất, kiến nghị cần thiết với UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng các đề tài, dự án khoa học vào sản xuất và đời sống ở tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.

- Chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số giải pháp nâng cao chất lượng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Cà Mau”. Hội thảo góp phần đánh giá tình hình tổ chức triển khai, thực hiện Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Cà Mau trong thời gian qua, tìm ra những thuận lợi, khó khăn, hạn chế; đưa ra phương hướng, giải pháp và những đề xuất, kiến nghị cần thiết với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành có liên quan, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.

Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Cuối tháng 10/2019, Liên hiệp Hội đã triển khai thực hiện xong giám định xã hội 02 dự án, chương trình gồm: “Giám định kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị đối với các kiến nghị sau báo cáo phản biện và giám định xã hội do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực hiện trong thời gian qua (2014 – 2018)” và “Giám định về vấn đề bình đẳng giới ở tỉnh Cà Mau – Thực trạng và giải pháp”, báo cáo kết quả giám định gửi về Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành chức năng có liên quan tiếp tục chỉ đạo trong thời gian tới.

Công tác tổ chức hội thi, cuộc thi

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, nhân dân trong tỉnh tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI (2018 – 2019) và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ V (2019 – 2020) trên Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau, Trang thông tin điện tử Liên hiệp Hội.

- Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh thành lập đoàn đi kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình việc tuyên truyền, vận động, tổ chức Hội thi, Cuộc thi tại UBND các huyện và thành phố Cà Mau. Đến nay, có 9/9 huyện, thành phố đã thành lập được Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi.

- Tiếp nhận, phân loại, thành lập Hội đồng Giám khảo chấm điểm các giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ VI (2018 – 2019). Chuẩn bị các nội dung Tổng kết và trao giải Hội thi lần thứ VI – dự kiến trong tháng 11/2019.

- Có văn bản trình UBND tỉnh xin tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII (2020 – 2021).

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động các em học sinh tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ V (2019 – 2020) trên Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau, Trang thông tin điện tử Liên hiệp Hội. Xây dựng kế hoạch đi kiểm tra, đôn đốc thực hiện nội dung Cuộc thi tại các huyện, thành phố Cà Mau.

Hoạt động của Hội thành viên và Hội viên liên kết

- Công tác phát triển Hội thành viên và Hội viên liên kết cũng được đặc biệt quan tâm, không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng; hiện nay tổng số Hội thành viên và Hội viên liên kết là 26 hội (trong đó: Hội thành viên: 20, Hội viên liên kết: 06), với trên 21.000 hội viên.

- Các hội thành viên và hội viên liên kết tiếp tục được củng cố về tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ phát triển cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững góp phần đảm bảo an sinh xã hội như: Hội Đông y; Hội Thủy sản; Hội Y học dự phòng; Hội Khoa học Lịch sử; Hội Luật gia; Hội Doanh nhân trẻ; Hiệp hội vận tải; Hiệp hội Doanh nghiệp; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Hội Thống kê; các Hội viên liên kết: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ; Trung tâm Khuyến nông; Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật; Trung tâm Giống nông nghiệp v.v...

Công tác thi đua – khen thưởng

- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua do tỉnh phát động và thực hiện tốt công tác thi đua trong hệ thống Liên hiệp Hội. Trong đó, chú trọng thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo trong độ ngũ trí thức, tạo ra nhiều mô hình sản phẩm, quy trình kỹ thuật ứng dụng có hiệu quả khoa học và công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Năm 2019 là năm Liên hiệp Hội tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nên công tác thi đua – khen thưởng được đặc biệt quan tâm. Liên hiệp Hội Cà Mau có văn bản đề xuất Liên hiệp Hội Việt Nam, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Liên hiệp Hội Cà Mau. Theo đó, Liên hiệp Hội Việt Nam ban hành Quyết định số 1073/QĐ-LHHVN ngày 25/10/2019, tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 13 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động Hội giai đoạn 2014 – 2019. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 23/9/2019, tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Ngoài ra, Thường trực Liên hiệp Hội Cà Mau tham dự và tham gia một số Hội đồng khoa học, Hội đồng tư vấn, Hội đồng nghiệm thu, thẩm định,… do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công và một số sở, ngành mời.

 

Văn Thi