Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi huyện Ngọc Hiển triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giao chỉ tiêu cụ thể đến từng phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn; tạo mọi điều kiện khuyến khích, động viên các đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân hưởng ứng tham gia.

Riêng đối với Hội thi, Ban Tổ chức huyện đã phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tuyên truyền được 20 tin, 04 bài trên Đài truyền thanh huyện.

Công tác tuyên truyền, vận động được Ban Tổ chức huyện thực hiện tốt nhưng đến nay các chỉ tiêu giao trong kế hoạch chưa đạt, tính đến thời điểm hiện tại Ban Tổ chức huyện mới tiếp nhận được 02 hồ sơ tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

Nguyên nhân do Ngọc Hiển là huyện vùng sâu, vùng xa, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế, dân cư thưa thớt, mặt bằng dân trí thấp; việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống sản xuất của nhân dân còn hạn chế, sự nghiên cứu sáng tạo chưa nhiều.

Ông Ngô Minh Toại - Trưởng Ban Tổ chức huyện, yêu cầu phòng Kinh tế Hạ tầng tổ chức ngay cuộc họp để rà soát lại các chỉ tiêu đã giao cho các đơn vị, phối hợp với Hội Nông dân nắm các mô hình sản xuất của nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật đạt hiệu quả, thành lập các tổ trực tiếp đến các hộ nông dân để hỗ trợ hoàn thành hồ sơ.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức huyện tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động; chỉ đạo các ngành, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận động thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Văn Linh