Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) đã nỗ lực, quyết tâm hình thành và đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử nhằm thực hiện chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 3091/UBND-KGVX, ngày 21 tháng 4 năm 2017, thông báo kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017, các Bản tin, Tờ tin, Đặc san… bằng bản in giấy phải chuyển sang tích hợp thông tin trên Trang thông tin điện tử.

Vai trò của thông tin phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ từng bước được khẳng định, đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất của nhân dân - Ảnh: Nguyên Hưng

Từ chủ trương trên, Thường trực Liên hiệp Hội tổ chức họp rút kinh nghiệm, kiện toàn tổ chức, hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Biên tập nhằm đổi mới, cải tiến nội dung, hình thức phù hợp với nội dung tuyên truyền chuyên ngành về khoa học kỹ thuật với mong muốn nhân rộng những sáng tạo kỹ thuật – khoa học công nghệ vào cuộc sống. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, đào tạo cán bộ kỹ thuật quản trị mạng… Từ đó Trang thông tin điện tử Liên hiệp Hội hoạt động ngày càng hoàn thiện, chất lượng thông tin nhanh, liên kết tốt với các trang thông tin của tỉnh và các sở, ban, ngành, cung cấp các thông tin, kiến thức về khoa học kỹ thuật, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; phổ biến các thành tựu khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt đã tiết kiệm được chi phí phát hành Bản tin in giấy mà vẫn đảm bảo công tác phổ biến kiến thức thường xuyên, liên tục.

Với sự chủ động của Thường trực Liên hiệp Hội, của Ban Biên tập trong việc xây dựng kế hoạch, đề cương tuyên truyền phù hợp với tính nhất, đặc điểm của Trang thông tin điện tử chuyên ngành, nên trong nhiệm kỳ Ban Biên tập đã mời gọi sự tham gia viết bài của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, đội ngũ cộng tác viên từ các sở, ngành, các kỹ sư chuyên ngành ở các trạm Khuyến nông cấp huyện, cấp xã, cán bộ, hội viên các hội thành viên... để đăng tải, cập nhận thông tin, đến với quần chúng nhân dân ứng dụng vào sản xuất và đời sống phù hợp với điều kiện thực tiễn như: chuyển tải lượng thông tin mới, có giá trị tiến bộ  kỹ thuật, công nghệ, phổ biến kiến thức kinh tế, y tế - chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục – đào tạo, văn hóa – du lịch, ngư – nông – lâm nghiệp…; các chuyên đề do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng chuyên đề tuyên truyền hàng năm đã góp phần nâng cao kiến thức khoa học – công nghệ cho cộng đồng xã hội.

Có thể nói, Trang Thông tin điện tử Liên hiệp Hội là một địa chỉ tin cậy để vận động, tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ, góp tiếng nói thiết thực, hiệu quả vào việc phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh./.

Võ Thanh Trà - Tổng Thư ký LHH