Tại hội nghị, nhiều đại biểu đại diện các sở, ngành, các huyện, thành phố Cà Mau, Đại học Cần Thơ và Đại học Bình Dương chi nhánh Cà Mau đã có nhiều ý kiến tham luận, đề xuất giải pháp cụ thể để đẩy mạnh và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ thông qua các đề tài, dự án nghiên cứu của tỉnh và các mô hình sản xuất có hiệu quả học tập ngoài tỉnh, ứng dụng vào điều kiện thực tế của Cà Mau. Qua đó cho thấy giai đoạn 2010 – 2015 ở cấp huyện có 180 dự án KH&CN được triển khai thực hiện (chủ yếu là nông nghiệp và thủy sản). Trong đó có 102 dự án được nghiệm thu (1 dự án xếp loại xuất sắc, 56 dự án xếp loại khá, 34 dự án xếp loại trung bình). Số còn lại không đạt kết quả cũng được đại biểu tập trung mổ sẻ, rút ra nguyên nhân là do các huyện, thành phố triển khai thực hiện thử nghiệm các mô hình mới, các đối tượng mới, nhằm mục tiêu đa dạng hóa mô hình và đối tượng sản xuất chưa thích hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương nên không mang lại hiệu quả về kinh tế và kỹ thuật.

Cũng tại hội nghị, theo đánh giá của các nhà khoa học thì việc triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới đạt khoảng 30%, nguyên nhân là điều kiện sản xuất của tỉnh còn manh mún, nhỏ lẻ khó áp dụng khoa học và công nghệ, chưa có sự liên kết, quản lý chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp, nhà nông và nhà khoa học, chất lượng sản phẩm hàng hóa kém sức cạnh tranh…, rất ít doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ cấp huyện thiếu, còn nhiều biến động nên khó phát huy được năng lực để tăng cường phối hợp chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất...

Hội nghị đề xuất giải pháp để phát triển khoa học và công nghệ cấp huyện trong thời gian tới, sẽ tập trung phát huy lợi thế của từng địa phương để ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật phù hợp, có kế hoạch cụ thể để xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa; đầu tư theo chuỗi với hình thức hợp đồng tiêu thụ nông sản giữa nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã và các doanh nghiệp phải được chú trọng. Khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, phát huy tốt vai trò của Trung tâm Thông tin và ứng dụng khoa học – công nghệ, đưa nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Nhân dịp hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề nghị UBND các huyện, thành phố Cà Mau cần ưu tiên củng cố, ổn định lâu dài đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ cấp huyện để có nguồn nhân lực thực thi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hiệu quả./.

Thanh Trà