Tại buổi tập huấn Hội Thủy sản tỉnh đã triển khai hệ thống các văn bản của Trung ương và địa phương như: Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành các Nghị định nói trên và Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội; Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh về việc công nhận các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh về việc giao định suất biên chế và kinh phí cho các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Công văn số 772/SNV-TCCB ngày 31/7/2012 của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau về việc công nhận Điều lệ Hội sau Đại hội.

Trên cơ sở các văn bản nêu trên, làm cơ sở pháp lý để lãnh đạo hội xây dựng phương pháp tổ chức hoạt động hội đi vào thực chất, đúng nội dung, đúng tính chất là hội xã hội nghề nghiệp, là cầu nối giữa người sản xuất và cơ quan quản lý. Nhằm phát triển sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm ngày càng cao, góp phần nâng cao đời sống hội viên và nhân dân. Đồng thời giúp cho cán bộ hội tiếp tục tuyên truyền giáo dục ngư dân, hội viên chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, nhất là trên lĩnh vực thủy sản./.

Diệp Thanh Hải, Phó chủ tịch Hội Thủy sản