Chủ tọa kỳ họp có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; về dự có đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và hơn 100 đại biểu là thành viên Mặt trận, lãnh đạo các ngành tỉnh và Mặt trận Tổ quốc các huyện và thành phố Cà Mau.

Đại biểu thống nhất đánh giá năm 2016 Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tích cực thực hiện công tác phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành các cấp vận động nhân dân cùng thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng nếp sống văn hóa, tuân thủ pháp luật và các chính sách, chủ trương của Đảng. Nội dung, hình thức phối hợp hoạt động mở rộng, đa dạng và hiệu quả hơn trước. Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện hiệu quả trong tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội.

Tuy nhiên, còn những hạn chế như: Một số nơi chưa tranh thủ tốt sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác phối hợp chưa phong phú, một số phong trào thiếu tính bền vững, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội chưa kịp thời.

Chương trình phối hợp hoạt động năm 2017 tập trung các nội dung: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường, cũng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; Vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác giám sát và phản biện xã hội; Hoạt động đối ngoại nhân dân; Công tác kiện toàn, cũng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

H&Đ