Tại Hội thảo, các thành viên Hội đồng giám định đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo chung của Hội đồng, đồng thời tập trung thảo luận những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân khó khăn, hạn chế và đề xuất, kiến nghị những vấn đề về công tác bình đẳng giới ở tỉnh Cà Mau. Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền đã xác định được tầm quan trọng về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Từ đó, công tác triển khai, tuyên truyền được lồng ghép trong các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm… các đơn vị, địa phương hầu hết đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phát huy khá tích cực. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật. Tham gia quản lý Nhà nước về bình đẳng giới. Tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Nhận thức của các cấp lãnh đạo, trong các đoàn thể, trong đời sống xã hội về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được nâng lên. Trong cơ cấu, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ nữ được quan tâm.

Đối với cá nhân và gia đình luôn chấp hành tốt quy định của pháp luật, bình đẳng trong quan hệ vợ, chồng, trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác ngày càng được thực hiện đầy đủ, hoàn thiện hơn. Dự kiến Hội đồng giám định sẽ tổ chức Hội thảo lần 3, kết thúc công tác giám định trong tháng 9/2019./.

Văn Thi