Về dự có trên 100 đại biểu bao gồm đại biểu đương nhiệm, đại biểu Hội tiêu dùng các huyện, thành phố Cà Mau và một số chi hội cấp cơ sở, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và các hội liên quan. Nội dung chủ yếu của Đại hội là đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ III và xác định nhiệm vụ nhiệm kỳ IV; đồng thời bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Theo đó, đại biểu thống nhất là Hội cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của nhiệm kỳ III đề ra. Hội đã ra sức tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng cho cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhau; tổ chức hòa

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024

giải nhiều vụ tranh chấp, khiếu nại; tích cực thực hiện phương châm “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng là bảo vệ doanh nghiệp chân chính”. Quan tâm phát triển công tác tổ chức cả về số lượng và chất lượng. Đến nay trong tỉnh có 08 hội cấp huyện, 64 chi hội cấp xã và 2.559 hội viên.

Tuy nhiên cũng còn một số chỉ tiêu hoàn thành chưa cao như: chưa phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức liên quan để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn; biểu hiện chủ yếu là: lợi ích cục bộ tác động tiêu cực đến quyền lợi chính đáng của các bên; văn minh thương mại phát triển chậm; một số cơ sở phát triển sản xuất chạy theo lợi ích trước mắt, thiếu gắn kết với yêu cầu ngày càng cao và lâu dài của người tiêu dùng. Phát triển hội viên còn ít…

Đại hội xác định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, chủ yếu là: Tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức bảo vệ người tiêu dùng; tư vấn và giải quyết yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng; hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; thanh tra, kiểm tra bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động nghiên cứu KHCN, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; xây dựng tổ chức hội.

Kết quả bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) có 24 vị, trong đó Ban Thường vụ 7 vị, đ/c Nguyễn Phước Hồng được bầu làm Chủ tịch Hội.

PVĐ