Tham dự và chỉ đạo Đại hội có GS. VS. TSKH. Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Cà Mau; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các Hội thành viên, hội viên liên kết thuộc Liên hiệp Hội tỉnh Cà Mau.

Đại hội đã đánh giá một cách khách quan về thực trạng tình hình và những thành tích đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019, xác định đúng những mặt tồn tại, yếu kém, nêu rõ những nguyên nhân và kinh nghiệm, để từ đó có những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

GS. VS. TSKH. Đặng Vũ Minh tặng bức trướng LHH Cà Mau

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp Hội tỉnh Cà Mau đã tập trung thực hiện và hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên được nâng lên; công tác tổ chức được quan tâm chỉ đạo củng cố kiện toàn; nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục được cải tiến, nổi bật là công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ, chính sách đối với trí thức thông qua công tác đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết, chính sách, xây dựng luật, công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội, thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, tham quan học tập mô hình sản xuất hiệu quả, tạo việc làm cho hội viên. Phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh được quan tâm và duy trì tốt. Tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong tỉnh tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên trong nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa tổ chức đều đặn chế độ họp định kỳ của Ban Chấp hành, do một số Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ bận nhiều công việc chuyên môn tại cơ quan, đơn vị. Công tác củng cố, phát triển tổ chức của một số Hội thành viên còn gặp khó khăn, nhất là việc tuyên truyền, vận động đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ tự nguyện tham gia tổ chức hội; mối quan hệ, điều hòa, phối hợp giữa Ban Thường vụ, Thường trực Liên hiệp Hội với các Hội thành viên, hội viên liên kết chưa thường xuyên và còn thiếu giải thiết thực. Hội thành viên có phát triển về số lượng nhưng chất lượng và hiệu quả hoạt động còn hạn chế, một số hội hoạt động quá nhiệm kỳ nhưng chậm tổ chức Đại hội do khó khăn về nhân sự, cán bộ chủ chốt. Công tác kiểm tra của Ban Chấp hành Liên hiệp Hội hoạt động chưa đạt hiệu quả, chưa tìm ra phương pháp phù hợp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, GS. VS. TSKH. Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp Hội tỉnh Cà Mau đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp Hội tỉnh Cà Mau đã không ngừng lớn mạnh và hoạt động có hiệu quả, tổ chức bộ máy ổn định; công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức được nâng lên; là một trong những điểm sáng của Liên hiệp Hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Trong nhiệm kỳ mới, Liên hiệp Hội tỉnh Cà Mau cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu như: Chú trọng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ trí thức, hội viên các Hội thành viên, hội viên liên kết. Luôn luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn, phát huy tính năng động, sáng tạo, hiệu quả của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Tích cực tập hợp, đoàn kết phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động khoa học và kỹ thuật. Nhân Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội tỉnh Cà Mau lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024, thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, GS. VS. TSKH. Đặng Vũ Minh đã tặng Liên hiệp Hội tỉnh Cà Mau bức trướng thêu 8 chữ vàng “Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 31 Ủy viên, Ban Thường vụ 09 Ủy viên, Ban kiểm tra 03 Ủy viên; bầu Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch (01 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký) 01 Trưởng Ban kiểm tra. Thạc sĩ Mai Hữu Chinh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Cà Mau lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Văn Thi