Hội thi, Cuộc thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích, thông qua việc tổ chức Hội thi, Cuộc thi phát hiện, tôn vinh các tác giả có giải pháp, mô hình, sản phẩm hữu ích, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức Hội thi, Cuộc thi:

Ban Tổ chức và Ban Thư ký Hội thi, Cuộc thi tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân tham gia Hội thi, Cuộc thi; tại các Kế hoạch, Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức và Thể lệ Hội thi, Cuộc thi, Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi cấp tỉnh xác định cụ thể tiến độ, thời gian thực hiện từng nội dung công việc, phân công trách nhiệm của từng thành viên trong Ban Tổ chức; trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai Hội thi, Cuộc thi. Đôn đốc các địa phương, đơn vị, cá nhân lập và gửi hồ sơ dự thi đúng thời hạn; tiếp nhận, phân loại các giải pháp dự thi theo đúng Thể lệ Hội thi, Cuộc thi. Phối hợp với Báo Cà Mau, Báo Ảnh Đất Mũi, Đài Phát thanh và Truyền hình, phát nhiều buổi tuyên truyền về Hội thi, Cuộc thi. Ngoài ra Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi còn in và phát hành hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền Thể lệ, Kế hoạch Hội thi, Cuộc thi.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, vận động Hội thi, Cuộc thi được Ban Tổ chức thực hiện thường xuyên và liên tục trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng; Ban Tổ chức đều có văn bản triển khai Thể lệ, Kế hoạch tổ chức Hội thi, Cuộc thi đến các đối tượng tham gia dự thi, bước đầu việc tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia Hội thi, Cuộc thi đã lan tỏa rộng rãi trong phạm vi toàn tỉnh.

Kết quả đạt được:

Qua 6 lần tố chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, có 529 giải pháp tham gia dự thi, kết quả có 140 giải pháp đạt giải cấp tỉnh. Có 04 giải pháp đạt giải Hội thi toàn quốc (01 giải Ba và 3 giải Khuyến khích).

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng đã tổ chức thành công 04 lần, có 332 mô hình, sản phẩm tham gia dự thi, kết quả có 76 mô hình, sản phẩm đạt giải cấp tỉnh. Có 03 mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi toàn quốc (01 giải Nhì, 02 giải Khuyến khích).

Những thuận lợi và khó khăn:

* Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (UBND có văn bản đề nghị các huyện, thành phố thành lập Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi và công văn chỉ đạo thực hiện kinh phí hỗ trợ cho Ban Tổ chức Cuộc thi) ; được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Tuyên giáo các cấp. Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi cấp tỉnh và các huyện, thành phố; báo, Đài Phát thanh – Truyền hình đã tích cực tuyên truyền, vận động rộng rãi Thể lệ Hội thi, Cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong tỉnh và các em thanh thiếu niên, nhi đồng.

- Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi cấp tỉnh được thành lập sớm và kip thời xây dựng Quy chế, Thể lệ; sớm triển khai, phát động.

- Thường trực Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi luôn chủ động với tinh thần trách nhiệm cao. Công tác chỉ đạo và tổ chức Hội thi, Cuộc thi được tiến hành chặt chẽ, khoa học, được nâng lên qua các lần tổ chức. Ban Giám khảo Hội thi, Cuộc thi đã chấm điểm khách quan, công bằng, đúng quy định.

- Các giải pháp, mô hình, sản phẩm tham gia Hội thi, Cuộc thi đã thể hiện được ý tưởng sáng tạo, ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn đời sống; những giải pháp, mô hình, sản phẩm của Hội thi, Cuộc thi được vận dụng từ những vật liệu tại chỗ ở địa phương với tư duy sáng tạo và bàn tay khéo léo đã có những giải pháp, ý tưởng khoa học – nhân văn để phục vụ học tập, bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Số lượng các giải pháp, mô hình, sản phẩm tham gia Hội thi, Cuộc thi tăng qua từng năm, đây là kết quả nổi bật chứng tỏ phong trào đã lan tỏa rộng rãi.

- Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình nên kết quả Hội thi, Cuộc thi bước đầu đạt kết quả khá.

- Kinh phí cho Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi cấp tỉnh được đảm bảo, giá trị tiền giải thưởng được Ban Tổ chức toàn quốc đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 52/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2007, đến nay đã thực hiện theo Thông tư số 27/2018/TT-BTC, ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính, quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tăng khá, phù hợp với thực tiễn hiện nay.

* Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, công tác tổ chức Hội thi, Cuộc thi tỉnh Cà Mau vẫn còn gặp những khó khăn, như:

- Nhận thức về Hội thi, Cuộc thi của cán bộ, đảng viên, nhân dân còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, vận động nội dung, hình thức chưa đa dạng, phong phú. Chưa đi vào chiều sâu.

- Hoạt động phối hợp của các thành viên Ban Tổ chức, thành viên Ban Thư ký chưa thật sự đều tay, chưa thường xuyên, liên tục.

- Ban Thư ký Hội thi, Cuộc thi chưa làm tốt công tác hướng dẫn, giúp đỡ tác giả.

- Sự phối hợp giữa Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh và Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học của ngành Giáo dục và Đào tạo chưa được quan tâm đúng mức.

- Đối với tác giả tham gia dự thi phần lớn chưa nghiên cứu kỹ nội dung Thể lệ Hội thi, Cuộc thi, không dựa theo mẫu hướng dẫn; tính mới và khả năng áp dụng của các giải pháp, ý tưởng, mô hình, sản phẩm tham gia Hội thi, Cuộc thi đạt ở mức trung bình, chưa có nhiều giải pháp, mô hình, sản phẩm độc đáo, xuất sắc.

- Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi cấp huyện, thành phố thời gian dài chưa được thành lập nên công tác triển khai, tổ chức thực hiện nội dung Hội thi, Cuộc thi còn gặp nhiều khó khăn, chưa chủ động, chưa đi vào nề nếp ổn định.

- Còn một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến Hội thi, Cuộc thi nên chưa chủ động tham gia Hội thi, Cuộc thi.

- Người dự thi còn tâm lý ngại tham gia.

- Kinh phí phục vụ cho Hội thi, Cuộc thi cấp huyện, thành phố chưa đáp ứng yêu cầu.

Để Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng gặt hái được nhiều thành công, góp phần tạo sân chơi trí tuệ, lành mạnh, bổ ích, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

- Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cần quan tâm đến hoạt động sáng tạo, coi sự sáng tạo là nguồn lực quyết định cho sự phát triển của từng địa phương, đơn vị và của đất nước.

- Thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, các em thanh thiếu niên nhi đồng, học sinh, sinh viên về Hội thi, Cuộc thi. Đổi  mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động theo hướng phong phú, đa dạng, sát với đối tượng.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi (nhất là giữa Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng với Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học).

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, kịp thời khen thưởng xứng đáng các giải pháp, mô hình, sản phẩm hữu ích, hiệu quả, có khả năng ứng dụng cao vào thực tiễn đời sống.

- Ban Thư ký Hội thi, Cuộc thi cần sâu sát hơn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình việc tuyên truyền, vận động Hội thi, Cuộc thi ở các cấp, hướng dẫn các tác giả tham gia dự thi thực hiện hoàn thiện giải pháp, mô hình, sản phẩm tham dự Hội thi, Cuộc thi; tham mưu giúp Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi tìm ra những giải pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao công tác tổ chức Hội thi, Cuộc thi. Thầy, cô giáo tích cực giúp đỡ các em học sinh.

- Thường xuyên kiểm tra, sơ tổng kết rút kinh nghiệm trong tổ chức Hội thi, Cuộc thi; mở các lớp tập huấn, tọa đàm, hội thảo về công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức Hội thi, Cuộc thi cho Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi cấp huyện, thành phố.

- Tỉnh cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ tác giả ứng dụng rộng rãi các giải pháp dự thi đạt giải vào sản xuất, đời sống.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: cần quan tâm hơn đến công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong tỉnh và các em học sinh tham gia Hội thi, Cuộc thi, xem đây là nhiệm vụ chính trị, góp phần ứng dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học – kỹ thuật vào thực tiễn đời sống./.

Văn Thi