Phát triển chuổi giá trị có sự tham gia của các bên nhằm thực hiện hiệu quả cho chuổi giá trị tôm của 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng.   

Dự án triển khai ở 3 tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng, thời gian thực hiện 48 tháng; vốn đầu tư hơn 2,7 triệu euro. Dự án hướng tới cách tiếp cận 3 bên (công chúng, khối kinh tế tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và các đoàn thể xã hội liên quan) cho sự phát triển của chuổi giá trị tôm thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn bền vững, tăng hiệu quả sản xuất cũng như mở rộng qui mô tiếp cận hiệu quả nguồn tài chính. Mục tiêu tổng quát của Dự án là: Đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam thông qua việc cải thiện các tác động xã hội và môi trường của sản xuất và chế biến tôm. Từ đây xác định 4 mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1: Tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản (ASC) về đánh giá tác động xã hội có sự tham gia (p-SIA) và đánh giá tác động môi trường đa dạng sinh học (B-EIA) sẽ được thông qua bởi các nhà sản xuất nuôi tôm và các tiêu chuẩn CSR tương ứng sẽ được thực hành bởi các nhà chế biến tôm, nhằm giảm thiểu tác động xã hội và môi trường của nuôi trồng/kinh doanh thủy sản.

Mục tiêu 2: Người sản xuất/chế biến tôm quy mô nhỏ của Việt Nam có thể tiếp cận hiệu quả nguồn tài nguyên chính và cải thiện hiệu quả sản xuất.

Mục tiêu 3: Người sản xuất tôm quy mô nhỏ được trao quyền để có tiếng nói mạnh mẻ hơn trong đàm phán với các tác nhân khác trong chuổi giá trị.

Mục tiêu 4: Chính sách tín dụng của Chính phủ hướng tới người sản xuất tôm và thủy sản sẽ quảng bá chương trình thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bến vững và được thiết kế một cách hiệu quả để hỗ trợ sự phát triển của chuổi giá trị tôm.

Kết quả và đầu ra của Dự án:

Kết quả 1: 600 người sản xuất tôm (trong tổng số 30 tổ nhóm hợp tác) tuân thủ các tiêu chuẩn p-SIA và B-EIA của ASC trong đó có 50% số họ tuân thủ VieetGAP và 30 công ty chế biến tôm áp dụng chuẩn mực CSR.

Kết quả 2: 600 người sản xuất và 30 nhà chế biến sẽ cải thiện phương thức quản lý/hoặc công nghệ nhằm sản xuất hiệu quả hơn và sử dụng tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có.

Kết quả 3: 200 người sản xuất/chế biến tôm có thể tiếp cận tới các chính sách của Chính phủ hoặc các nguồn khác để thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững.

Kết quả 4: 4 tổ hợp tác sản xuất quy mô nhỏ sẽ được tăng cường năng lực và thực hành sản xuất có trách nhiệm hướng tới được phân chia công bằng lợi ích.

Kết quả 5: Chính sách của Chính phủ về mô hình phát triển chuổi giá trị được phát triển có sự tham gia của các bên và được thực hiện hiệu quả cho chuổi giá trị tôm của 3 tỉnh.    

Để thực hiện thành công; Dự án xác định các nhóm giải pháp: Phương pháp tích hợp; phương pháp nhân rộng; huy động sự tham gia của những nhà hoạch định chính sách từ Chính phủ và các khu vực tài chính; phát huy trên năng lực hiện tại; hợp tác với các mạng lưới SWITCH-Asia; tiếp cận đa bên; xây dựng năng lực và trao quyền cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ và doanh nghiệp chế biến SME; thúc đẩy SCP bằng việc áp dụng và tuân thủ các tiêu chuẩn tự nguyện quốc tế.

Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng là trọng điểm; có diện tích nuôi tôm chiếm 93% và 84,4% sản lượng tôm Việt Nam; người dân cần cù, hiểu biết kỹ thuật và có kinh nghiệm là điều kiện thuận lợi thực hiện dự án./.

Hương Đức